Algemene informatie & reisvoorwaarden.


1. BOEKING
De boeking van een reis is pas definitief als deze door Vakantievreugd is bevestigd.
Reserveringskosten zijn € 25,-  per boeking. Deze worden apart op de factuur vermeld.

2. REISPAPIEREN
Voor reizen buiten Europa is een geldig paspoort verplicht. Voor reizen binnen Europa voldoet een identiteitskaart. 
Ongeveer drie weken voor de reis, of zodra de volledige informatie bij ons bekend is, worden alle reisgegevens, zoals vertrektijd en opstapplaats, aan de vakantiegangers toegezonden. 
Ook ontvangt men een kledingadvieslijst en reisinformatie zoals adresgegevens van de accommodatie en zakgeldadvies. 
Wanneer er andere zaken dan de normale bagage mee moeten worden genomen, zal dat tijdig bekend worden gemaakt.
Eventuele wijzigingen of aanvullingen zullen zospoedig mogelijk worden doorgegeven.

3. VERANDERINGEN
Veranderingen in de persoonlijke situatie moeten altijd zo snel en compleet mogelijk schriftelijk aan Vakantievreugd worden doorgegeven.

4. OMBOEKING
Als een vakantieganger de geboekte reis wil wijzigen in een andere reis dan brengt Vakantievreugd daarvoor -indien op de gekozen reis nog plaats is- omboekkosten in rekening.
De hoogte van die kosten is afhankelijk van het tijdstip van de wijziging en de reis.
Als een omboeking moet plaatsvinden vanwege een annulering vanuit Vakantievreugd, worden geen omboekkosten in rekening gebracht.

5. WEIGERING DEELNAME
Als blijkt dat de aangeleverde informatie van het aanmeldformulier onvolledig is of dermate verschilt van de werkelijkheid, kan een vakantieganger op het laatste moment worden geweigerd of kan zijn/haar reis vroegtijdig beëindigd worden. Ook kan deelname worden geweigerd wanneer blijkt dat na aanmelding en voor reisvertrek de situatie van een vakantieganger is gewijzigd.
Eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van de vakantieganger.

6. ANNULERING VANUIT VAKANTIEVREUGD
Vakantievreugd behoudt zich het recht voor een reis te annuleren indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor de desbetreffende reis of als er calamiteiten zijn en een negatief reisadvies gegeven wordt door de regering.
Er wordt in overleg met de vakantieganger gezocht naar een andere reismogelijkheid. 
Eventuele meerkosten voor de alternatieve reis zijn voor zijn/haar rekening.
Mocht de andere reis goedkoper zijn, dan wordt het verschil teruggeboekt op zijn/haar rekening.
Als er geen alternatief gevonden wordt, restitueert Vakantievreugd het betaalde bedrag, met uitzondering van de reserveringskosten.

7. VERZEKERINGEN
Voor vakantiegangers en reisbegeleiders is een reisbagage-, ongevallen- en annuleringsverzekering (6% van de reissom) afgesloten.
Deze wordt apart op de factuur vermeld. 
De verzekering geldt voor iedereen, mits anders aangegeven op het aanmeldformulier.
Bij vermissing of diefstal van materialen en dergelijke moet altijd aangifte bij de politie worden gedaan. 
Vergoedingen worden uitbetaald onder aftrek van eigen risico.

8. BAGAGE
De bagageruimte is beperkt. Neem daarom één koffer of tas mee met een maximum van 20 kilogram.

9. HULPMIDDELEN
Bij gebruik van rolstoel, rollator, incontinentiemateriaal en andere hulpmiddelen dient de vakantieganger deze altijd zelf mee te nemen.
Indien hulpmiddelen als een tillift, postoel of douchestoel niet in de accommodatie aanwezig zijn, worden deze op kosten van de vakantieganger gehuurd.

10. MEDICIJNEN
De vakantieganger moet voldoende medicijnen meenemen (zeker voor één dag langer dan de vakantie duurt).
Men moet een medicijnpaspoort bij zich hebben.
Dit is noodzakelijk om bij eventueel verlies of diefstal nieuwe medicijnen te kopen. 
Tevens dient er bij onderzoek door een douaneambtenaar te kunnen worden aangetoond dat het om medicijnen gaat. Indien van toepassing, moet het persoonlijk epilepsieprotocol worden meegenomen.

11. ANNULERING
Indien een reis door de vakantieganger wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.
Als men heeft aangegeven geen reisbagage-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te willen sluiten bij Vakantievreugd, is men te allen tijde verplicht de gehele reissom (incl. boekingskosten) te voldoen binnen de gestelde termijn.

Zodra men de bevestiging van Vakantievreugd heeft ontvangen, is de onderstaande annuleringsregeling van toepassing:
• per direct 20% van de reissom + boekingskosten en verzekeringen;
• vanaf twee maanden voor vertrek 60% van de reissom + boekingskosten en verzekeringen;
• vanaf een maand voor vertrek de gehele reissom + boekingskostenen verzekeringen.

Wanneer men om een zwaarwegende reden (bijvoorbeeld het overlijden van een familielid in de eerste en tweede graad of het zelf ernstig ziek zijn) een vakantie moet afzeggen of onderbreken, dan krijgt hij/zij de betaalde reissom of een evenredig deel van de reissom terug.
Een annulering kan alleen schriftelijk worden ingediend.
Bij annulering om medische redenen dient altijd een door Vakantievreugd opgestelde verklaring te worden ingevuld. 
Gedragsproblematiek valt niet onder deze verzekering.

12. ALS HET NIET GAAT TIJDENS DE VAKANTIE
Wanneer het bij vertrek al misgaat of wanneer iemand tijdens de vakantie, om welke reden dan ook, niet goed te begeleiden is in de groep, kan Vakantievreugd besluiten om de vakantieganger naar huis te laten gaan.
Uiteraard gebeurt dit pas na overleg met het thuisfront, zodat er gezamenlijk gekeken kan worden hoe het terughalen geregeld zal worden.
Wanneer Vakantievreugd hiervoor moet zorgen, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
Vakantievreugd betaalt in deze gevallen de reissom niet terug.

13. AANSPRAKELIJKHEID VAKANTIEVREUGD
Vakantievreugd is gebonden jegens de vakantiegangers de reis conform de beschrijving in de reisgids te verzorgen en uit te voeren.
Bij overmacht, zoals vastgelegd in de wet en de geldende jurisprudentie, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. 
Vakantievreugd dient waar nodig in voorkomende gevallen naar beste weten en kunnen hulp te verlenen.
Als daaruit kosten voortvloeien, wordt per geval bekeken wie deze kosten dient te dragen. 

14. PRIVACY
In onze privacyverklaring staat dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe lang we deze gegevens bewaren. 
Onze privacyverklaring is te vinden op onze website www.vakantievreugd.org.

15. VERPLICHTINGEN VAN DE VAKANTIEGANGERS
De vakantieganger of diens wettelijke vertegenwoordiger dient het aanmeldformulier naar waarheid in te vullen.
Bij aanmelding verklaart hij/zij akkoord te gaan met de algemene vakantie- en reisvoorwaarden van Vakantievreugd.
Het is beslist noodzakelijk dat Vakantievreugd op de hoogte wordt gebracht van eventuele bijzonderheden ten aanzien van het gedrag en de gezondheid van de vakantieganger.
Vermeld eventuele functiestoornissen, beperkingen, gebruik van medicijnen, etc. op het aanmeldformulier. 
In verband met het groepskarakter van de vakanties is het verplicht melding te doen van eventuele besmettelijke ziekten. 
Onvolledige en/of onjuiste opgave kunnen tot uitsluiting van (verdere) deelname leiden.
Met de aan Vakantievreugd verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.
Het is belangrijk om eerst te informeren naar de vakantiemogelijkheden, want niet elke bestemming is voor iedereen geschikt.
Vakantievreugd wil graag helpen en adviseren.
De vakantieganger verplicht zich eventuele aanwijzingen van Vakantievreugd of zijn/haar reisbegeleiders strikt na te komen.
Wanneer er eventuele schade is ontstaan aan goederen van derden of aan personen, veroorzaakt door een vakantieganger, worden de kosten op de vakantieganger verhaald.

16. BEVESTIGING
Aan mondelinge beloften kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vraag daarom altijd een schriftelijke bevestiging van het besprokene.

17. KLACHTEN
Indien men ontevreden is over het verloop van de reis, de accommodatie, het vervoer of de begeleiding, kan men hierover schriftelijk een klacht indienen.
Dit mag ook op het enquêteformulier dat na elke vakantie in te vullen is.
Elke klacht wordt onderzocht en binnen 8 weken ontvangt men een reactie. 
Voor de procedure is het van belang dat de klacht schriftelijk door Vakantievreugd wordt ontvangen.
Men kan de volledige klachtenprocedure schriftelijk aanvragen.

18. VAKANTIEFOTO’S EN FILMS
In onze brochures en folders en op onze website en dvd, maar ook bij andere promotiedoeleinden, maken wij gebruik van foto en/of filmmateriaal van voorgaande vakanties, gemaakt door de reisbegeleiders van de vakanties.
Als men bezwaar heeft tegen het gebruik van foto- en/of filmmateriaal waar men op staat, dan dient men dit vooraf aan te geven op het aanmeldformulier.

19. VOORBEHOUD
Deze brochure is met zorg samengesteld. Vakantievreugd kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele druk- en zetfouten.
Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, luchthavenbelasting en/of verschuldigde heffingen (zoals BTW) daartoe aanleiding geven.

" Ik verheug me elk jaar om met de groep op vakantie te gaan. En er een leuke week te maken! "

Marianne - reisbegeleider

" De vakantie was geweldig! En we hadden hele leuke leidingen! "

Anoniem – vakantieganger

" Vakantievreugd geeft je een kick, je voelt je voldaan! "

Ina - reisbegeleider

" De begeleiding is heel fijn omdat je hen altijd alles kan vragen. "

Anne - vakantieganger

" Het groepje van vorig jaar was geweldig. We hebben een hele leuke tijd gehad en veel beleefd! "

Joke – reisbegeleider

" Vakantievreugd vind ik fijn. Alles is goed georganiseerd. De begeleiding is altijd aanwezig en zorgt goed voor je. "

Margriet – vakantieganger

" Je leert elk jaar nieuwe mensen kennen, dat maakt het juist zo leuk! "

Anoniem - begeleider

" We horen jaarlijks zoveel leuke verhalen van onze vakantiegangers! Daar doe je het voor! "

Medewerkers kantoor

" Fijne vakantie, ik kwam helemaal ontspannen thuis. "

Johan - vakantieganger
 
Kampstraat 2a - Postbus 93 - 9410 AB Beilen - Telefoon: (0593) 522 317 - E-mail: info@vakantievreugd.org
Kampstraat 2a - Postbus 93 - 9410 AB Beilen
Kampstraat 2a
Postbus 93
9410 AB Beilen
Telefoon: (0593) 522 317
E-mail: info@vakantievreugd.org